UDRUŽENJE OBOLJELIH OD CEREBRALNE PARALIZE I DISTROFIJE
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Ul. 43. Drinske brigade bb
Tel/fax: 038 / 227 - 493
Žiro-račun:1610300002000039 –Raiffeisenbanka Goražde

Goražde,  04.12.2019 god.
Broj:  184-II/19

 

Adresa: Asima Ferhatovića 2,
Sarajevo Tel/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail:savezcp@gmail.com, www.facebook.com/savezcp web: http://www.cpafbih.org/

 

PROJEKAT PRISTUPAČNOST ZA SVE
Promocije knjiga
subota, 07.12.2019. od 11.30 – 13.00
Kulturni islamski centar Goražde (pored džamije Kajserije)

 
Priručnik Pristupačnost za sve, monografija Humaniziranje izgrađene okoline
Udžbenik Okupaciona terapija, i CD Inkluzivna praksa I dio
11.30 – 11.40  Pozdravne riječi domaćina – pomažući član, gospodin Slavko Klisura, predsjednica Udruženje oboljelih od CPD BPK Mirsada Ćulov i
direktorica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prof. dr Emira Švraka
11.40 – 12.00 Riječ promotora

Predsjednica Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde, Mirsada Ćulov i pomažući član gospodin Slavko Klisura
12.00 – 12.10 Riječ recenzenta monografije Humaniziranje izgrađene okoline, prof. dr Emira Švraka
12.10 – 12.50 Riječ autora
12.10 – 12.30  Prof. dr Emir Fejzić i dr.sci. Irma Fejzić: Humaniziranje izgrađene okoline
12.30 –12.50 Prof. dr Emira Švraka i doc. dr Naim Salkić: udžbenik Okupaciona terapija, priručnik Pristupačnost za sve i CD Re/habilitacija u inkluziji I dio
12.50 – 13.00 Razgovor sa autorima