logo cpafbih

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Adresa : Bosna i Hercegovina,
71 000 Sarajevo, Bolnička 25
E-mail: info@fzs.unsa.ba
web: www.fzs.unsa.ba
E-mail: savezcp@gmail.com,
web: https://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

PROMOCIJA KNJIGE
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Emira Švraka i saradnici

UTORAK, 27.03.2018. - 14.00 – 15.30 sati
Fakultet zdravstvenih studija, Učionica 1
Bolnička 25

Pozdravna riječ
14.00-14.10 – Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
prof. dr Fatima Jusupović
14.10-14.20 - Prof. dr Emira Švraka, prodekanica za II ciklus studija FZS
Predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Moderatorica
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Promocija knjige
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

14.20 – 14.50 – Riječ promotora
Promotori:
Prof. dr Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Nadija Bandić, pomoćnica ministrice, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH
Prof. ddr Lidija Pehar, recenzent
Prof. dr Husnija Hasanbegović, recenzent

14.50 – 15.30 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica i autorica
Doc. dr Naim Salkić
Doc. dr Arzija Pašalić
Mr sci. Berka Klinić

Kafa i druženje