logo cpafbih

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com, web: https://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio - Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. BIBLIOTEKA Socijalna inkluzija – 3. knjiga. ISBN 978-9926-8010-3-8 COBISS.BH-ID 24916230

Pred vama je 3. knjiga iz biblioteke Socijalna inkluzija Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez), Inkluzivna praksa, koja će izaći u tri dijela. Prvi dio knjige Inkluzivna praksa nosi podnaslov Re/habilitacija u inkluziji i sadrži uvodna poglavlja inkluzivne prakse. Knjiga će biti podrška u nastavi studentima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studija Fizikalna terapija za predmete Okupaciona terapija i Rehabilitacija u inkluziji, koji se u ovoj akademskoj 2017/2018. izvodi prvi put.

Biopsihosocijalni model ili holistički model potstakao je brojna istraživanja uticaja psiholoških i socijalnih uzroka na nastajanje, tok i ishod bolesti, a time i razvoj novih interdisciplinarnih područja kao što su zdravstvena psihologija i psihoneuroimunologija. Holistički model opisuje interakcije između psihosocijalnih i bioloških faktora o etiologiji i razvoju bolesti, o tome kako pojedinac interpretira i reaguje na okruženje, kako odgovara na stres, kakvi su uticaji zdravstvenih ponašanja i kako to može, u konačnici, uticati na zdravstvene ishode.

Inkluzivni model školskog obrazovanja predstavlja samo jednu komponentu sistema re/habilitacije u lokalnoj zajednici, koji promoviše holistički pristup i orjentisanost na dijete i porodicu. Inkluzivna praksa škole odražava inkluzivnu kulturu i politiku škole. Ona predstavlja praktična, pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička rješenja, u osiguravanju kvalitetnog poučavanja i učenja, kao i aktivnog učešća svih aktera života škole. Inkluzivna praksa podrazumjeva da su sva djeca/učenici dobrodošli u vrtiće/škole i da su odgovornost svih prosvjetnih radnika.

Individualizovani pristup u nastavi za djecu s razvojnim teškoćama podrazumjeva niz postupaka: razvijanje samostalnosti učenika stepenovanim pružanjem pomoći, predviđanje dužeg vremena za rješavanje zadataka, pojedinačno zadavanje zadataka, češću provjeru znanja u kraćim vremenskim jedinicama i s manjim brojem pitanja, zajedničko planiranje rada s učenikom, češće promjene aktivnosti.

Slobodno vrijeme smatra se značajnim vremenom u životu pojedinca i značajnim aspektom socijalizacije (posebno mladih) ljudi. Sociologija i pedagogija danas posvećuju sve više pažnje upravo slobodnom vremenu,  smatrajući ga ključnim, budući da ispunjava tri osnovne funkcije: odmaranje, razonodu i razvoj ličnosti. Djeci s razvojnim teškoćama potrebna je pomoć u razvijanju opcija slobodnih aktivnosti i prilagođavanja okruženja za izvođenje slobodnih aktivnosti prema mogućnostima.

U Bosni i Hercegovini, civilni sektor se suočava s brojnim problemima koji ugrožavaju njegov razvoj. Neki od tih problema su, u osnovi, zajednički za sve organizacije, a odnose se na: uspješno funkcionisanje, izgradnju reputacije i privlačenje fondova za realizaciju njihovih projekata. U obrazovanju i inkluziji uloga nevladinih organizacija je posebno značajna kada je u pitanju zakonodavno zagovaranje, aktivnosti na promovisanju inkluzivnih principa na nivou lokalnih zajednica, senzibilizaciji, te pružanju direktne podrške korisničkim grupama u školskom i vanškolskom okruženju. Aktivnosti nevladinih organizacija na zagovaranju za izmjene i dopune određenih zakona iz socijalne zaštite često rezultiraju donošenjem povoljnih zakonskih rješenja za ugrožene socijalne grupe i povećanom odgovornosti institucija u sistemu socijalne zaštite u ispunjavanju svojih obaveza prema građanima.

Ovim priručnikom ispunjavamo obećanje učesnicima Projekta Saveza Edukacijska inkluzija u vrtićima i školama opštine Centar, a knjiga će biti velika podrška radu u novom Projektu Saveza Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom glavni faktor za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice, koji finansira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije. Ovom knjigom Savez obilježava 6 godina rada, a ja 20 godina rada sa porodicama djece i omladine s razvojnim teškoćama i sa velikim brojem različitih stručnjaka.

Posle dvadeset godina i dalje uporno pletem priču o sreći i kolegijalnosti i dijelim je sa svakim novim projektom, predavanjem, radionicom, ili poklonjenom knjigom i vjerujem da svi na svoj način doprinosimo boljem kvalitetu života porodica osoba s teškoćama.

Draga djeco, roditelji, odgajatelji, nastavnici, ljekari svih specijalnosti, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti, medicinske sestre, muzikoterapeuti, art terapeuti, play terapeuti, studenti, pravnici, arhitekte, političari... ova knjiga je za sve nas jer smo svi dio dinamike socijalne inkluzije. I zato, podijelimo sreću zdravlja sa drugima.

                                                                                                                                                                                                                              Predsjednica Saveza udruženja osoba s CP FBiH

Prof. dr Emira Švraka