cersig

Seminar

Edukacija i rehabilitacija osoba s razvojnim teškoćama

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Asima Ferhatovića 2

Utorak, 04.10.2016. od 8.00 – 16.00

8.00-8.45 – Registracija učesnika
8.45-9.00- Uvodna riječ, doc. dr Naim Salkić, direktor Centra

PRVI BLOK PREDAVANJA

Moderatori: prof. dr Emira Švraka i prof. dr Edina Šarić
1. 9.00-9.30 – Značaj i uloga znakovnog jezika u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem sluha, Doc. dr. Naim Salkić

2. 9.30-10.00 – Znakovni jezik u elektronskoj formi: Prezentacija elektronskog riječnika „Znakovni jezik u 40 lekcija“, Mr. sci. Mejrema Ljevaković i Mr. sci. Meliha Povlakić-Hadžiefendić

3. 10.00-10.30 – Muzikoterapija u rehabilitaciji osoba s oštećenjem sluha,
Mr. sci. Alma Tuzi

4. 10.30-11.00 – Okupaciona terapija osoba s razvojnim teškoćama,
Prof. dr. Emira Švraka

5. 11.00-11.30 – Fizikalna terapija u rehabilitaciji osoba s razvojnim teškoćama,
Prof. dr. Dijana Avdić

11.30 – 11.45 – Kafe pauza

DRUGI BLOK PREDAVANJA

Moderatori: Prof. dr Husnija Hasanbegović i prof. dr Indira Mahmutović

1. 11.45-12.15 – Softverska rješenja u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem sluha, Doc. dr. Esad Mahmutović

2. 12.15-12.45 – Programiranje kao inhibicija normalnog dječijeg razvoja,
Prof. dr. Husnija Hasanbegović

3. 12.45-13.15 – Terapija smjehom, Prof. dr. Edina Šarić

4. 13.15-13.45 – Značaj sportskih aktivnosti u rehabilitaciji osoba s razvojnim teškoćama, Prof. dr. Indira Mahmutović

5. 13.45-14.15 – Uloga porodice u edukaciji i rehabilitaciji osoba s razvojnim teškoćama, Mr. sci. Berka Klinić

14.15-15.00 – Diskusija i zaključci

15.00-15.15 – Dodjela certifikata

15.15-16.00 – Zakuska