logo cpafbih

logo cpafbih

Program obilježavanja Dana osoba s cerebralnom paralizom FBiH i

Osme godišnjice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH i

Međunarodnog dana osoba s cerebralnom paralizom

Zenica, četvrtak, 17. 10. 2019. godine

Servis centar – 13.30 – 15.00

Organizatori:

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez) i

Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica

P R O G R A M

13.30 – 13.45 – Konferencija za štampu

13.45 – 14.00 - Obraćanje domaćina, direktora Udruženja „DLAN“, Selvedina Dedića i predsjednice Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prof. dr Emire Švraka i predstavnika vlasti

14.00 – 14.15 - Kulturno -Zabavni program (Recitacije)

14.15 – 14.25 – Predstavljanje aktivnosti  udruženja „Dlan“

14.25 – 14.35 - Predstavljanje aktivnosti   Udruženja osoba sa CP KS

14.35 – 14.45 - Predstavljanje aktivnosti   Udruženja oboljelih od CP i distrofije BPK Goražde

14.45 – 14.55 - Predstavljanje aktivnosti Udruženja osoba sa CP  i drugim onesposobljenjima Sapna

14.55 – 15.05 - Predstavljanje aktivnosti   Udruženja roditelja djece i omladine s CP i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic

U toku Programa bit će upriličena izložba likovnih radova O.Š. „Mak Dizdar“ Zenica

15,05 – 16,30 – Druženje članica Saveza

 

Direktor Udruženja "Dlan" Zenica                                                 Predsjednica Saveza

Selvedin Dedić                                                                                  prof. dr Emira Švraka

 

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez) osnovan je na Osnivačkoj skupštini održanoj 17. 10. 2011. godine, u Sarajevu. Donesena je Odluka da datum osnivanja Saveza, 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom FBiH.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH je članica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI), od 29. 06. 2012. godine, i Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini od avgusta 2017. godine.

Savez je 19.09.2018. godine, od UNICEF-a dobio priznanje ŠAMPION INKLUZIJE, u sklopu kampanje „Sretno djetinjstvo“ za izuzetan doprinos socijalnoj inkluziji djece s razvojnim teškoćama u Bosni i Hercegovini.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH ima pet članica:

 1. 1. Udruženje osoba sa cerebralnom  paralizom  Kantona Sarajevo,
 2. 2. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije, Goražde,
 3. 3. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize mikrocefalije i hidrocefalusa “Dlan”, Zenica,
 4. 4. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna i
 5. 5. Udruženje roditelja djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic.

Misija Saveza: Savez se zalaže za: potsticanje i provođenje mjera za unapređivanje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, re/habilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s cerebralnom paralizom; potsticanje i provođenje mjera socijalne re/habilitacije, psihološke podrške, psihosocijalnog tretmana, socijalno-pedagoške podrške, pomoći pri socijalnom uključivanju; djelatnost socijalne zaštite bez smještaja za osobe s invaliditetom: socijalne, savjetodavne dobrotovorne usluge osobama s invaliditetom (cerebralnom paralizom) koje će provoditi stručnjaci iz domena habilitacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom (cerebralnom paralizom) kroz različite aktivnosti, pod uslovom da je obrazovna komponenta ograničena.

Vizija Saveza: Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH kroz svoje aktivnosti temeljene na ciljevima Saveza, istraživanjima, edukacijama i projektima teži poboljšanju kvaliteta života obitelji osoba s CP i drugim psihofizičkim teškoćama, potstiče stvaranje novih vrijednosti u  re/habilitaciji osoba s psihofizičkim i senzornim teškoćama  i na taj način predstavlja oslonac zajednice za realizaciju socijalne inkluzije.

Aktivnosti Saveza u zajednici su mnogobrojne:

 1. Doprinos u razmatranju Zakona i Pravilnika koji se tiču osoba s CP i drugim teškoćama,
 2. Projekti, stručni i naučni radovi, Seminari, Kongresi, Konferencije, Okrugli stolovi...
 3. Podrška bibliotekama vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, Centara i Zavoda, Općoj biblioteci u Zenici, Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH u vidu donacija knjiga,
 4. Saradnja sa printanim i elektronskim medijima
 5. Pristupačna web stranica cpafbih.org (aktivnosti: konkursi za najbolje crteže, fotografije, priče, foto galerija, pristup besplatnom daunloudovanju knjiga Saveza)

<
Izdavačka djelatnost:

 1. Švraka E, Salkić N, Vujinović M, Povlakić Hadžiefendić M, Ljevaković M, Veselinović V, Mušić Z, Ljevaković A. PRISTUPAČNOST ZA SVE: Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva. Savez udruženja osoba s verebralnom paralizom FBiH. Biblioteka Socijalna inkluzija – 4. knjiga. Sarajevo, avgust 2019. ISBN 978-9926-8010-4-5 COBISS.BH-ID 27759366
 2. Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Biblioteka Socijalna inkluzija; knj. 3. Sarajevo, 2018.
 3. Delić Š. Super mama - 30 godina našeg života. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 2. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Januar, 2017.
 4. Švraka E, Salkić N. Računa se sposobnost, a ne onesposobljenje – Sport i unapređenje kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom i djece s oštećenjem sluha i govora i njihovih obitelji. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 1. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Oktobar, 2016.
 5. Švraka E, Avdić D. i saradnici. Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. April 2015.

CD-ovi pročitanih knjiga za Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u BiH

 • Švraka E, Avdić D, Hasanbegović-Anić E. Okupaciona terapija. ISBN 978-9926-433-45-1 1 CD Mp3 16:05 Tekst čita: prof. dr Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BOSNI I HERCEGOVINI. Sarajevo, 2017.
 • Švraka E, Avdić D. i saradnici. Naša vizija budućnosti. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza. ISBN 978-9956-38-903-0 ZVUK – 1 CD Mp3 11:47 sati Tekst čita: Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BIH – juli 2015. Monografija
 • Švraka E, Šego I. Kućna fizikalna terapija djece s poteškoćama u učenju. ISBN 978-9958-38-959-7 ZVUK – 1 CD Mp3 11:47 sati Tekst čita: Emira Švraka. BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA U BIH. Sarajevo, 2016.

Projekti Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

 

 1. Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art  radionice (2019/2020)
 2. Pristupačnost za sve (2019/2020)
 3. Komunikacija sa osobama oštećenog sluha - obaveza inkluzivng društva (UN – Dijalog za budućnost), 2019.
 4. Posjeta osoba s razvojnim teškoćama Pozorištu mladih Sarajevo, 10.06.2019.
 5. Psihosocijalna podrška i oromuskularna i kreativna terapija, 2018/2019.
 6. Posjeta osoba s teškoćama Zemaljskom muzeju BiH (Dječija nedjelja), 2018.
 7. Socijalna inkluzija i ekološki faktori zdravlja osoba s teškoćama, 2018.
 8. Sportska rekreacija osoba s teškoćama-Trebević, 2018.
 9. Inkluzivna praksa, 2017/2018.
 10. Funkcionalna sposobnost osoba s invaliditetom, glavni faktor za poboljšanje kvaliteta života cijele porodice, 2017/2018.
 11. Edukacijska inkluzija u vrtićima i školama Opštine Centar, 2017.
 12. Unapređenje socijalne inkluzije za mlade s razvojnim teškoćama kroz rješavanje informaciono - komunikacionih barijera, 2017.
 13. Adaptacija i prilagođavanje prostora Saveza, 2017.
 14. Sport i unapređenje kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom i djece s oštećenjem sluha i govora i njihovih obitelji – računa se sposobnost, a ne onesposobljenje, 2016.
 15. Podrška edukacijskoj inkluziji djece s cerebralnom paralizom, 2016.
 16. Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza, 2015.

 

 

Sarajevo, 17.10.2019.

Predsjednica Saveza udruženja osoba s CP FBiH

Prof. dr Emira Švraka

 

Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima
FBiH – Zeničko- dobojski kanton    Crkvice 20, Zenica
Tel /Fax: 0387 32 221  970  mob: 061 401 852
Web: dlan.cpafbih.org. - Ide br. 4218728810009
mail: dlan_ze@hotmail.com Raifeissen Bank dd Sarajevo filijala Zenica  Rač:1610550023040054

Udruženje DLAN je osnovano 14.02.2011. godine i od tada je realizovalo veliki broj projekata i aktivnosti. Udruženje DLAN je članica Saveza udruženja osoba s CP FBiH i lider Koalicije organizacija osoba s invaliditetom ZDK.
Dokumentarni filma S ponosom naprijed je nakon premijere u Zenici predstavljen u osnovnim i srednjim školama u ZDK (Zavidovići, Kakanj, Olovo, Maglaj, Tešanj, Usora, Vareš, Breza, Zenica...) ali i Travniku i Novom Travniku kao i studentima Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ispričane su 4 različite priče osoba s teškoćama.Realizovan je projekat Saveza udruženja osoba s CP FBiH Funkcionalna sposobnost osoba sa invaliditetom, glavni faktor poboljšanja kvaliteta života cijele porodice – pregled članova udruženja Dlan i kreiranje individualnih programa, od strane stručnog tima Saveza, tokom 2018.

 1. Održan seminar „Razvojne teškoće“ Saveza udruženja osoba sa CP u Zenici.
 2. Odlazak u Dubrovnik – posjeta Poliklinici „Glavić“.
 3. Realizacija projekta Psihološko osnaživanje majki djece s poteškoćama(juli 2018. - mart 2019, donatori Muslim Aid i LDS Charities) sa psihologinjom Nerminom Vehabović – Rudež, u vidu grupnih radionica psihološke podrške i individualnih sesija sa psihologom i edukacije dva člana stručnog tima Udruženja Dlan.
 4. Učešće na Diplomatskom zimskom bazaru 2018.
 5. Učešće na svečanoj akademiji povodom 3. decembra Međunarodnog dana OSI.
 6. Izrada novog Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti - aktivnosti Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK, čiji je Udruženje Dlan lider.
 7. Saradnja sa Ministarstvom rada i socijalne politike Federacije BiH.
 8. Udruženje je obezbjedilo donaciju u vrijednosti od oko 25000 KM za izgradnju lifta i kreiranje kutka jednakih u različitosti kroz saradnja s O.š. „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici.
 9. Uručena vrijedna donacija Udruženja JU “DOM PORODICA” Zenica – pristupna rampa za osobe s teškoćama.
 10. Otvaranje i rad Servis centra 10.05.2019. omogućili su Američka agencija za međunarodnu suradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG), Grad Zenica, te partneri i prijatelji Udruženja. Otvaranju su prethodile posjete Servis centrima u Sarajevu i Tuzli u cilju edukacije i pripreme kadra.
 11. U Projektu Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva, ispred Udruženja učestvuje Muhamed Mulić.

17.10.2019. godine, domaćin obilježavanja Dana osoba s cerebralnom paralizom FBiH i Osme godišnjice osnivanja Saveza udruženja osoba s CP FBiH je udruženje DLAN iz Zenice.