Online Seminar iz Novog Sada održan 30.09.2021.

Učesnice seminara Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom

Zaključci s Međunarodnog seminara „Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom“ – 30.09.2021. Novi Sad

  • Djeca i osobe s cerebralnom paralizom mogu imati niz različitih pridruženih teškoća koje treba pratiti tokom vremena.
  • COVID-19 pandemija donela je dodatni izazov i teškoće za osobe s cerebralnom paralizom, te je potrebno raditi na donošenju rješenja za ove probleme i štititi usluge zdravstvene i socijalne zaštite i podrške osobama s onesposobljenjem.
  • Smanjena mineralna koštana gustina, kao i teškoće hranjenja mogu se javiti kod dece s cerebralnom paralizom i dodatno narušiti kvalitet njihovog i života njihovih porodica te je potrebno timski raditi na rješavanju ovih problema.
  • Senzorna integracija, art terapija kao i constrained induced movement therapy predstavljaju dobre strategije u tretmanu djece s cerebralnom paralizom.
  • Inkluzija predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja od izuzetnog je značaja, a kako bi se uspješno sprovela neophodni su adekvatni fizički i ljudski resursi, kontinuirana edukacija osoblja i podrška društvene zajednice u cjelini.
  • Porodični kvalitet života osoba s onesposobljenjem je veoma bitan aspekt i potrebna je podrška ovim porodicama, kroz kontinuiranu edukaciju članova porodice, obrazovnog i zdravstvenog kadra, zaposlenih u sistemu socijalne zaštite kao i kreatora javnih politika kako bi se unapredio njihov kvalitet života.

 

Naučni odbor Seminara:
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica; Sarajevo, BiH
Prof. dr Aleksandra Mikov, Novi Sad, RS
Doc. dr Rastislava Krasnik, Novi Sad, RS

Prezentacije sa Seminara možete preuzeti klikom na sljedeće linkove:

Uticaj Covid-19 na usluge koje se pružaju za osobe s onesposobljenjem, Prof. dr Emira Švraka, 30. septembar Novi Sad, 2021.

Art terapija i kreativnost djece s razvojnim teškoćama, Prof. dr Emira Švraka, 30. septembar Novi Sad, 2021.

Predstavljanje monografije "Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom –Kreativnost je važna kao pismenost", Prof. dr Emira Švraka, Doc. dr Rastislava Krasnik, Prof. dr Aleksandra Mikov, 30. septembar Novi Sad, 2021.

VIŠESTRUKE TEŠKOĆE DJECE/OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I OBRAZOVNA INKLUZIJA, Prof. dr Naim Salkić, Mr. Anka Vukićević, Prof. dr Emira Švraka, 30. septembar Novi Sad, 2021. 

Strategije u obrazovnoj inkluziji predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, dr. sci. med. Maja Galić, 30. septembar Novi Sad, 2021.

Značaj porodice u interdisciplinarnom timu za rehabilitaciju djece s CP,Selvedin Dedić