DAN OTVORENIH VRATA
UREDA ZA PODRŠKU STUDENTIMA SA POSEBNIM POTREBAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Rektorat Univerziteta u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
3. 6. 2014. godine s početkom u 10:00 sati

Cilj Dana otvorenih vrata Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu je upoznati nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta sa mogućnostima i oblicima pružanja podrške studentima sa posebnim potrebama. Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama nastoji osigurati studentima sa posebnim potrebama jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima i time omogućiti puni razvoj i afirmaciju njihovih potencijala.

Tokom Dana otvorenih vrata ukratko će biti predstavljeni ciljevi Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju”, te uloga i značaj Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama, kompetencije za rad sa studentima sa posebnim potrebama, identifikacija i registracija studenata sa posebnim potrebama, asistivne tehnologije u funkciji unapređenja nastavnog procesa, kreiranje poticajnog psihosocijalnog konteksta za rad i učenje itd.

Kroz kraća izlaganja učesnici Dana otvorenih vrata, nastavno i nenastavno osoblje, dobit će najbitnije informacije o populaciji studenata kojima treba posebna podrška kako bi mogli ravnopravno sa drugim studentima studirati i stjecati visokoškolske diplome.

PROGRAM

Izvor: www.unsa.ba