• Knjiga: Računa se sposobnost, a ne onesposobljenje [PDF]
  • Knjiga: Druga strana života – Poteškoće u učenju djece sa cerebralnom paralizom [PDF];
  • Priručnik za roditelje: Kućna fizikalna terapija djece s poteškoćama u učenju [PDF]
  • Prezentacija: Podrška inkluziji osoba s poteškoćama i profesionalna rehabilitacija [PDF]
  • Prezentacija: Druga strana života-Poteškoće u učenju djece s cerebralnom paralizom, Prof. dr Emira Švraka [PPT]
  • Prezentacija: Rehabilitacioni program djece s cerebralnom paralizom i oštećenjem vida [PDF]
  • Prezentacija: Doprinos nevladinih organizacija socijalnoj inkluziji [PDF]