cpafbih-logo

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom
Federacije Bosne i Hercegovine

Bosnia  Herzegovina English

Cerebral palsy associations of Federation of Bosnia and Herzegovina

Obilježavanje dječije nedjelje

UTORAK, 03.10.2017.  --------  9.30  – 16.00 SATI

9.30 - 10.00 Konferencija za štampu, u prostoru Saveza

Seminar

Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera

Dio Projekta Unapređenje socijalne inkluzije za mlade s razvojnim  teškoćama kroz riješavanje informaciono-komunikacijskih barijera, koji se realizuje u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju, Asima Ferhatovića 2

10.00 – 12.00 sati

10.00-10.20 – Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera, prof. dr Emira Švraka, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,  predsjednica Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez),

10.20-10.40 – Pristupačna web stranica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, prema kriterijima Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (na dva jezika), Mr. sci. Dr. med. Faruk Skenderi, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

10.40-11.00  - Komunikacija osoba sa senzornim oštećenjima/Znakovni jezik, doc. dr. Naim Salkić,  direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

11.00-11.20 - Komunikacija  zdravstvenih radnika sa osobama s cerebralnom paralizom i paraplegijom, prof. dr Mirsad Muftić, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

11.20-11.40 – Humaniziranje javnih objekata/obrazovnih i zdravstvenih, prof. dr Emir Fejzić

11.40-12.00 - Prilagođavanje prostora Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza i osoba s cerebralnom paralizom

12.00-12.30 Druženje uz sokove

2. 18. redovna sjednica UO Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

Prostor Saveza udruženja osoba s CP FBiH - 12.00 – 13.00 sati

3. Izlet u Pionirsku dolinu

UTORAK, 03.10.2017 – 13.30 – 16.00 sati

Dio Projekta Stvaralaštvo djece s teškoćama, koji se realizuje u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike

Seminar: Doprinos nevladinih organizacija u rješavanju informaciono-komunikacijskih barijera

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) je osnovan 17.10.2011. godine i čine ga četiri članice, predstavnice Kantona Sarajevo, BPK – Goražde, Zeničko-Dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona (Sapna). Na osnivačkoj skupštini Saveza dogovoreno je da 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom (CP) FBiH.

Završene su prve dvije faze adaptacije prostora Saveza: napravljen je potpuno novi i pristupačan ulaz i adaptirano je pristupačno kupatilo.

Neophodno je znati prepoznati sve barijere s kojima se može susresti osoba s onesposobljenjem. Barijere mogu biti: arhitektonske, informaciono-komunikacijske i socijalno-ekonomske (predrasude i nepristupačne usluge).

Informaciono-komunikacijske barijere: Osobe s oštećenjem sluha i vida imaju ograničen pristup informacijama u različitim komunikacijama, dok su mobilna pristupačnost, web pristupačnost, te RTV pristupačnost na niskom nivou zastupljenosti. Zanemarene su elementarne specifičnosti i potrebe osoba s razvojnim teškoćama pri dizajniranju web stranica, ne vodeći računa o web pristupačnosti. Mediji i telekomunikacijske usluge, uključujući internet nisu prilagođene potrebama slijepih i slabovidnih lica i lica s oštećenim sluhom. Pored tehničkih problema prisutni su i jezički problemi, jer se softveri i hardveri prilagođavaju za potrebe engleskog jezika. Identifikovan je nedostatak mobilnih telefona i aplikacija koje pružaju jednostavniju podršku i korištenje usluga mobilne telefonije od strane slijepih lica. Zanemarene su potrebe za zvučnim opisima, pristupom programskim vodičima i menijima (izbornicima), pristupom postavkama kontrasta i veličine teksta pri osmišljavanju digitalnih televizijskih sistema i usluga koji su vrata ka internetu za lica s oštećenjem vida. Potrebno je unaprijediti kvalitet i kvantitet programa za djecu s razvojnim teškoćama, ali i odrasle osobama s teškoćama (od emisija s redovnim terminima do priloga). Neophodno je emitovati više informacija u medijima o roditeljima djece s razvojnim teškoćama.

Pristupačna web stranica Saveza udruženja osoba s CP FBiH, će ispunjavati kriterije Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (na dva jezika)

Problematiku pristupačnosti obrazovnih ustanova potrebno je rješavati u cjelini i sistemski. Pogrešan je pristup to činiti samo kada se u nekoj školi ili na fakultetu pojavi osoba u kolicima, pa se onda to čini na brzinu, improvizovano, s elementarnim zahvatima i uz minimum finansijskih sredstava. To rezultira minimumom kvaliteta rješenja, kao i mogućnost kasnijeg samostalnog korištenja objekta. Mora biti uključena šira zajednica i tom problemu mora se ići u susret, a ne rješavati ga post festum.

Interpersonalna komunikacija u zdravstvu, na relaciji bolesnik i zdravstveni profesionalci (ljekar, fizioterapeut, medicinska sestra) se zasniva na međusobnom povjerenju, uvažavanju, zaštiti identiteta pacijenta i ljekarske tajne, stručnosti i profesionalnosti, te diskreciji.

Znakovni jezik je danas u okviru sve prihvaćenijeg sociološko-kulturološkog modela gluhoće, u mnogim zemljama svijeta prihvaćen i priznat kao jezik manjine, ravnopravan bilo kojem drugom jeziku čujuće zajednice. Znakovni jezik ima važnu ulogu u kompletnom psiho-socijalnom razvoju gluhog djeteta. To je prirodni, nekompromitirajući komunikacijski model, koji pruža sigurnost osobama s oštećenjem sluha u njihovoj komunikaciji.

                                                                                                            Predsjednica Saveza

                                                                                                            Prof. dr Emira Švraka

5. godišnjica Saveza

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 5 GODINA SAVEZA
RAČUNA SE SPOSOBNOST, A NE ONESPOSOBLJENJE

Biblioteka, JU Osnovna škola „Sapna“, Sapna
Ulica 206. Viteške brigade bb, Sapna
Subota, 15.09.2016. u 12.00 sati

11.00 – 12.00 – Dolazak u Sapnu i druženje u prostoru Osnovne škole „Sapna“ i Konferencija za štampu

12.00 – 12.15 – Uvodna riječ predsjednika Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazima Junuzovića
- Uvodna riječ predsjednice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, prof. dr Emire Švraka

12.15 - 12.30 – Program članova Udruženja iz Sapne

12.30 – 13.30 – Promocija priručnika Računa se sposobnost, a ne onesposobljenje – Sport i unapređenje kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom i djece s oštećenjem sluha i govora i njihovih obitelji
O knjizi će govoriti autori, prof. dr Emira Švraka i doc. dr Naim Salkić i promotori, mr sci. Berka Klinić i predsjednik Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, Hazim Junuzović

13.30 – 14.30 – Četvrta redovna sjednica Saveza

15.00 RUČAK u restoranu „Saraj“ Sapna, ulica 206.Viteške brigade bb

 

prirucnik

Moj grad

Za Pariz kažu da je grad ljubavi, ali to kažu jer nisu vidjeli moj grad ljubavi, moje Sarajevo.

Svaka ulica u Sarajevu priča svoju priču. To nije grad sa mnogo lijepom historijom. Desio se rat, ali moje Sarajevo se nije predalo. Svi su se borili do kraja, borili su se za svoju slobodu, svoj grad i svoju porodicu. Grad koji ima hrabre sinove, jake i borbene. Neki su izgubili sve braneći svoj ponos i svoj grad. Isti taj rat je učinio da Sarajevo dobije našeg Romea i našu Juliju, poznati par Boška i Admiru. Njihova ljubav je bila kao filmska priča.

Opširnije...